OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§1. Definicje

1.  OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

2.  Sprzedawca – PAKPROCES Sp. z o.o., Czermin 7, 27-620 Dwikozy, NIP: 8641961430, REGON:389073859, KRS: 0000904235.

3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

4.  Strony – Sprzedawca i Kupujący.

5.  Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Stronami.

6. Towar – produkt (rzecz ruchoma) znajdujący się w ofercie Sprzedawcy, stanowiący przedmiot Umowy.

7. Usługi – oznacza wszelkiego typu usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.

§2. Postanowienia ogólne

1. OWS stanowią ogólne warunki umów sprzedaży w rozumieniu art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. OWS stanowią integralną część Umowy, mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie PAKPROCES Sp. z o.o. lub na stronie internetowej www.pakproces.pl.

4. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Kupującego z zapisami OWS oraz z akceptacją ich treści.

5. W przypadku niezgodności postanowień OWS z Umową, pierwszeństwo posiadają zapisy Umowy.

6. Strony wyłączają̨ możliwość́ stosowania innych niż̇ niniejsze OWS wzorców umowy, w szczególności Sprzedawca nie akceptuje wzorców umowy Kupującego  na co Kupujący wyraża zgodę.

§3. Zawarcie Umowy

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, w katalogach, na ulotkach, w reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie wraz z ciągłym rozwojem i zmianami zachodzącymi w branży.

2. Warunkiem  zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail , listownie ). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

3. Zamówienie od Kupującego, w formie wydruku (osobiście bądź drogą pocztową) lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy, powinno zawierać następujące dane:

a) nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,

b) numer NIP lub odpowiednik,

c) numer oferty Sprzedającego,

d) określenie towaru lub usługi wraz z nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,

e) ilość zamówionego towaru,

f) miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru zgodnego z ustaleniami.

4. Po otrzymaniu zamówienia zgodnie z §3 ust.3 OWS., Sprzedawca weryfikuje możliwość realizacji zamówienia, a następnie potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy.

5. W przypadku ofert składanych przez Sprzedawcę do zawarcia Umowy dochodzi w momencie złożenia Sprzedawcy przez Kupującego oświadczenia o przyjęciu oferty bez zastrzeżeń.

6. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o przyjęciu oferty Sprzedawcy z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień́, do zawarcia Umowy uwzględniającej zmiany lub uzupełnienia wprowadzone przez Kupującego niezbędne jest oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia z akceptacją zmian lub uzupełnień́ wprowadzonych przez Kupującego. W przypadku braku oświadczenia Sprzedawcy Umowa nie zostaje zawarta.

7. Sprzedawca zachowuje prawo do żądania przedłożenia przez Kupującego odpisów dokumentów rejestrowych w celu weryfikacji Kupującego.

8. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w §3 ust.3 OWS. oraz braku wpłaty ustalonych i wymagalnych w ofercie warunków płatności, takich jak zapłata za towar, usługę lub wpłata zaliczki na poczet zamówienia.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w każdym czasie o ile Towar nie został wydany Kupującemu, osobie trzeciej działającej w imieniu Kupującego lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Kupującego. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Kupującego roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim, pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

§4. Warunki płatności

1. Ceny stosowane przez Sprzedawcę są cenami netto, chyba że co innego wynika z dokumentu sprzedaży, oferty lub Umowy.

2. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Kupujący reguluje należność za zamówienie wraz z ewentualnymi kosztami dostawy z góry (przedpłata).

3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż fakturą VAT. Kupujący akceptuje otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną bez podpisu Sprzedawcy.

4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze. Maksymalny termin płatności wynosi 30 dni.

5. Zapłata następuje na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze.

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze lub dzień zapłaty gotówką.

7. Jeżeli Strony postanowiły, że zapłata nastąpi w odroczonym terminie płatności, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty w terminie i na warunkach wskazanych na wystawionej przez Sprzedawcę fakturze.

8. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

9. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo, od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.

10. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

§ 5 Dostawa.

1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia Umowy do momentu wydania Towaru Kupującemu lub zewnętrznemu przewoźnikowi i wynosi do 3 dni roboczych dla Towarów dostępnych w magazynie Sprzedawcy w momencie potwierdzenia zamówienia.

2. Dostawa Towaru objętego zamówieniem następuje do miejsca wskazanego przez Kupującego (DAP) lub poprzez odbiór Towaru w magazynie Sprzedawcy przez Kupującego (EXW).

3. Dostawa DAP odbywa się transportem własnym Sprzedawcy lub za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika.

4. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

5. Koszty dostawy określane są w Umowie.

6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Kupującego, osobie trzeciej wskazanej przez Kupującego lub przewoźnikowi, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność́ za opóźnienie w dostawie Towaru jedynie w przypadku jego wyłącznej winy oraz tylko do wartości niedostarczonej części zamówienia.

8. Osoba dokonująca odbioru Towaru w imieniu Kupującego winna posiadać́ upoważnienie wydane przez osobę̨ uprawnioną do reprezentacji Kupującego chyba, że z zamówienia lub innego dokumentu wynika upoważnienie do odbioru Towaru. Uznaje się̨, że osoby odbierające Towar w siedzibie Kupującego mają upoważnienie do odbioru Towaru.

9. Osoba dokonująca odbioru Towaru w imieniu Kupującego ma obowiązek skontrolowania i potwierdzenia czytelnym podpisem na dokumencie dostawy zgodności Towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w momencie jego odbioru.

10. Jeżeli w momencie odbioru Towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi różnicę pomiędzy Towarem rzeczywiście dostarczonym, a zamówieniem lub też stwierdzi uszkodzenie Towaru lub jego opakowania, powinien on wpisać́ swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub też sporządzić́ odrębny protokół odbioru przesyłki z pełnym opisem szkody i podpisem przewoźnika, a następnie poinformować́ o tym Sprzedawcę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać́ będzie rezygnację Kupującego z przysługujących mu uprawnień w przypadku uszkodzeń́ Towaru lub niezgodności z zamówieniem.

11. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego ( spedytora ).

12. W przypadku nieodebrania Towaru, Sprzedawca może żądać od Kupującego zwrotu kosztów transportu i zapłaty wynagrodzenia za magazynowanie Towaru. W takiej sytuacji wysokość́ wynagrodzenia za magazynowanie nieodebranego Towaru będzie wynosiła 0,5 % wartości netto nieodebranego Towaru za każdy dzień́ jego magazynowania. Nieodebranie Towaru przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłacenia jego ceny chyba, że Strony umówią̨ się̨ inaczej.

13. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego towaru lub złożenia przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z przyjęcia towaru, za chwilę wydania towaru przyjmuje się odpowiednio dzień odmowy przyjęcia przez Kupującego towaru lub dzień poinformowania Kupującego o gotowości towaru do odbioru. W takim przypadku Kupujący upoważnia Sprzedającego do złożenia oświadczenia o odbiorze towaru przez Kupującego.

14. W przypadku nieodebrania przez Kupującego towaru w okresie 3 miesięcy od zawarcia Umowy, Kupujący wyraża zgodę na jego utylizację przez Sprzedającego na koszt Kupującego.

§6 Prawo własności

1. Prawo własności dostarczonych towarów przechodzi na Kupującego dopiero z chwilą pełnego zapłacenia należności za odebrany Towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.

2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego.

3. W przypadku zajęcia Towaru, stanowiącego własność Sprzedającego, w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Wszelkie powstałe w związku z działaniami zaradczymi koszty mające na celu zwolnienie, wydanie lub przywrócenie stanu pierwotnego Towaru objętego zastrzeżonym prawem własności ponosi Kupujący. Powyższe dotyczy również kosztów uzasadnionych postępowań sądowych, o ile kosztów tych nie będzie można wyegzekwować od osoby trzeciej.

4. Na żądanie Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia wszelkich niezbędnych informacji na temat stanu i zapasów Towarów będących własnością lub współwłasnością Sprzedającego i przeniesionych na Sprzedającego roszczeń. Ponadto, na żądanie Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do wyraźnego zamieszczenia na opakowaniach towarów będących własnością lub współwłasnością Sprzedającego informacji o prawie własności Sprzedającego.

5. W przypadku przetwarzania przez Kupującego Towarów dostarczonych przez Sprzedającego przed nabyciem przez Kupującego ich własności, Sprzedający  staje się właścicielem tak wytworzonych przedmiotów. Jeśli w procesie wykorzystywane są inne materiały stanowiące własność osób trzecich, Sprzedający uzyska prawo współwłasności do powstałych przedmiotów w stopniu równym stosunkowi wartości fakturowej Towaru dostarczonego przez Sprzedającego do wartości fakturowej pozostałych materiałów wykorzystanych przy wytworzeniu przedmiotu.

6. Do czasu zaspokojenia wierzytelności Sprzedawcy Kupujący nie może obciążać Towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

7. Odsprzedaż przez Kupującego Towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Wierzytelności przysługujące z odsprzedaży, Kupujący zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy na zabezpieczenie wierzytelności Sprzedawcy względem Kupującego.

8. Kupujący nie może przenieść na inny podmiot wszystkich lub części swoich praw i obowiązków z tytułu zawartej ze Sprzedającym umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego.

9. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedającego jego logo (znaku towarowego) na potrzeby promowania na stronie internetowej www.pakproces.pl

§7 Montaż, uruchomienie, serwis

1. W celu umożliwienia Sprzedającemu należytego wykonania usługi Kupujący zobowiązany jest:

a) zweryfikować możliwość instalacji Towaru na zakładzie biorąc pod uwagę jego infrastrukturę oraz parametry techniczne Towaru,

b) zapewnić niezbędny sprzęt do rozładunku Towaru,

c) zapewnić transport Towaru na terenie zakładu do miejsca instalacji,

d) poinformować Sprzedającego o zasadach wstępu na teren zakładu, poruszania się po terenie zakładu, warunkach pracy oraz zapewnić (o ile występują) odpowiednie dokumenty/przepustki uprawniające do wejścia lub wjazdu i poruszania się po terenie zakładu,

e) zapewnić transport narzędzi, części zamiennych i materiałów pomocniczych w przypadku, gdy dojazd Sprzedającego do miejsca wykonania usługi nie będzie możliwy,

f) przygotować miejsce i otoczenie, gdzie usługa będzie wykonywana, zgodnie z przepisami BHP oraz wymogami realizowanej usługi,

g) Zapewnić osobom wykonującym usługę bezpieczne miejsce do przebrania się, przechowania pod zamknięciem rzeczy osobistych i dostęp do urządzeń sanitarnych,

h) Zapewnić osobom wykonującym usługę miejsce (posiadające zabezpieczenie) do przechowywania narzędzi i materiałów.

2. Jeśli Kupujący nie stworzy warunków do wykonania usługi, opisanych w §7 ust.1 OWS, Sprzedający może odstąpić od części umowy dotyczącej instalacji, uruchomienia i szkolenia.

W tej sytuacji Kupujący zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Sprzedawcę kosztów dojazdu do Kupującego oraz kosztów czasu pracy serwisanta. Jeżeli w związku z powyższym występują koszty dodatkowe, Sprzedający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Odbiór prac wykonanych przez Sprzedającego następuje w formie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Sprzedającego i Kupującego. W przypadku nieprzystąpienia przez Kupującego do odbioru lub odmowy podpisania protokołu, Sprzedający wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin do dokonania odbioru, z którego bezskutecznym upływem odbiór uważa się za dokonany przez obie Strony, w terminie pierwotnie wyznaczonym.

§8. Gwarancja i rękojmia

1. Sprzedawca nie udziela Kupującemu gwarancji, a jedynie przenosi gwarancję producenta na Kupującego.

2. Szczegółowe zasady gwarancji oraz jej okres określa karta gwarancyjna Towaru. Sprzedawca przekazuje kartę gwarancyjną wraz z Towarem lub publikuje warunki gwarancji na swojej stronie internetowej.

3. Uprawnienia Kupującego z gwarancji mogą być uwarunkowane dokonywaniem przez Kupującego przeglądów okresowych i przeprowadzaniem regularnych konserwacji Towaru.

4. Zgłoszenie reklamacji dla swojej skuteczności musi nastąpić́ niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż̇ w terminie 7 dni od jej wykrycia.

5. Brak zgłoszenia reklamacji w terminie opisanym w §8 ust.4 OWS powoduje utratę̨ przez Kupującego uprawnień́ wynikających z udzielonej gwarancji.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wady fabrycznej Towaru. Kupującego obciąża wyłącznie obowiązek zwrotu kosztów dojazdu serwisanta.

7. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Sprzedawca może żądać pokrycia przez Kupującego poniesionych przez Sprzedawcę kosztów dojazdu do Kupującego oraz kosztów czasu pracy serwisanta.

8. Za reklamację nieuzasadnioną przyjmuje się wady Towaru wynikające z:

a) uszkodzeń spowodowanych przez użytkującego Towar w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją korzystania z niego lub jego obsługi, co dotyczy również̇ jego zamontowania, instalacji i konserwacji,

b) uszkodzeń powstałych w następstwie dokonania naprawy Towaru przez osoby nieupoważnione bądź w następstwie przeróbek i zmian konstrukcyjnych,

c) naturalnego zużycia zespołów lub części urządzeń,

d) uszkodzeń towaru spowodowanych korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych

9. Odpowiedzialność́ Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne jest wyłączona.

10. Gwarancja obowiązuje Sprzedającego tylko wobec pierwszego Kupującego.

11. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne jest wyłączona (artykuł 558 paragraf 1 Kodeksu cywilnego).

§9 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego wyłącznie w przypadku winy umyślnej.

2. W przypadku ponoszenia przez Sprzedawcę odpowiedzialności w związku z realizacją Umowy, suma należnych odszkodowań nie może przekroczyć wartości zawartej Umowy. Sprzedawca nie odpowiada za utracone zyski i szkody pośrednie oraz następcze Kupującego.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania w przypadku, gdy jest ono wynikiem okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedającego (siła wyższa). W szczególności dotyczy to takich wypadków, jak: strajki, akty terrorystyczne, wojna, problemy związane z dostawą/transportem/produkcją, działania władz ustawodawczych bądź wykonawczych oraz klęski żywiołowe, pośredniej lub następczej szkody, takiej jak utrata zysków, wynagrodzenia, utrata danych lub przewidywanych oszczędności w razie awarii , dostawy/odbioru urządzenia.

§10. Postanowienia końcowe

1. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.

2. Dokonanie przez Kupującego cesji jakichkolwiek praw wynikających z Umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.

3. Wszelkie ustne uzgodnienia i zapewnienia zarówno Sprzedającego jak i Kupującego wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej.

4. W sprawach nieuregulowanych w OWS stosuje się wyłącznie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.

6. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany treści OWS i załączników do OWS w każdym czasie. Zmiany OWS dokonane po dniu zawarcia przez Strony umowy sprzedaży nie mają mocy wiążącej dla tej umowy, lecz wiążą Strony w wszelkich umowach zawartych po dacie zmiany OWS.

7. Zasady przetwarzania danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę określa Polityka prywatności dostępna na stronie Sprzedawcy pod adresem www.pakproces.pl.

8. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.